منوی اصلی سایت
سرفصل دروس رشته پزشکی

ترم یک 

 

 

نام درس

 

 

 

جمع واحد

 

 

 

تئوری

 

 

 

عملی

 

 

 

کارآموزی

 

 

 

بهداشت روان و مهارت زندگی

 

 

1.5

 

 

1.5

 

 

0

 

 

0

 

 

تکنولوژی اطلاعاتی

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

مهارت یادگیری

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

انسان، سلامت، طیف سلامتی و پیشگیری

 

 

1.5

 

 

1.5

 

 

0

 

 

0

 

 

ارزیابی سلامت، بیماری و عوامل مؤثر بر آن

 

 

1.5

 

 

1.5

 

 

0

 

 

0

 

 

ادغام1-مبانی تماس زودرس با جامعه

 

 

0.5

 

 

0

 

 

0.5

 

 

 

مبانی پزشکی (1)-(بیوشیمی و فیزیولوژی)

 

 

3

 

 

2.5

 

 

0.5  بیوشیمی

 

 

0

 

 

مبانی پزشکی (2)-(ژنتیک و ایمونولوژی)

 

 

2.5

 

 

2.25

 

 

0.25  ایمنی

 

 

0

 

 

مبانی پزشکی (3)-(بافت شناسی و جنین شناسی)

 

 

1.75

 

 

1.5

 

 

0.25  بافت

 

 

0

 

 

زبان عمومی 

 

 یا

 

 (پیش دانشگاهی)

 

3  

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 2

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

تربیت بدنی(1)

 

 

1

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

0

 

 

جمع کل واحد

19.25

(18.25 )

15.75

14.75

3.5

3.5

 

 

 

 

ترم دو       

 

 

نام درس

 

 

 

جمع واحد

 

 

 

تئوری

 

 

 

عملی

 

 

 

کارآموزی

 

 

 

دستگاه اسکلتی-عضلانی

 

 

2.6

 

 

2.25

 

 

0.35

 

 

0

 

 

دستگاه عصبی

 

 

3

 

 

2.8

 

 

0.2

 

 

0

 

 

دستگاه پوست

 

 

0.6

 

 

0.55

 

 

0.05

 

 

0

 

 

مبانی تماس زودرس با بیمار

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0

 

 

0

 

 

ادغام2-اسكلت، عصب،پوست

 

 

0.25

 

 

0

 

 

0.25

 

 

0

 

 

دستگاه بینایی

 

 

0.8

 

 

0.78

 

 

0.02

 

 

0

 

 

دستگاه شنوایی

 

 

0.65

 

 

0.63

 

 

0.02

 

 

0

 

 

بهداشت محیط و بیماریهای محیطی

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

ادغام3-بينايي،شنوايي،بيماريهاي محيطي

 

 

0.25

 

 

0

 

 

0.25

 

 

 

 

 

زبان تخصصی 1  یا زبان عمومی

 

 

3

 

 

3

 

 

0

 

 

0

 

 

روانشناسی

 

 

1.5

 

 

1.5

 

 

0

 

 

0

 

 

فارسی

 

 

3

 

 

3

 

 

0

 

 

0

 

 

تربیت بدنی(2)

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

اندیشه اسلامي (1)

 

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

جمع کل واحدها

19.9

17.76

2.14

0

 

 

 

ترم سه    

 

      

نام درس

 

 

جمع واحد

 

 

تئوری

 

 

عملی

 

 

کارآموزی

 

 

دستگاه قلب و عروق

 

 

3.1

 

 

2.9

 

 

0.2

 

 

0

 

 

دستگاه تنفس

 

 

1.8

 

 

1.6

 

 

0.2

 

 

0

 

 

ادغام 4-قلب و عروق

 

 

0.5

 

 

0

 

 

0.5

 

 

0

 

 

دستگاه خون و لنف

 

 

1.35

 

 

0.94

 

 

0.41

 

 

0

 

 

ادغام5: خون و لنف وتنفس

 

 

0.5

 

 

0

 

 

0.5

 

 

0

 

 

دستگاه گوارش

 

 

2.5

 

 

2.2

 

 

0.3

 

 

 

 

تغذیه

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ادغام6: گوارش

 

 

0.5

 

 

0

 

 

0.5

 

 

0

 

 

دستگاه غدد درون ریز

2

 

 

1.9

 

 

0.1

 

 

0

 

 

ادغام7: غدد

 

 

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

     زبان تخصصی 2   یا     

زبان  تخصصی 1

 

 

3

 

 

3

 

 

0

 

 

0

 

 

آيين زندگي

 

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

 

جمع کل واحدها

19.75

16.54

3.21

 

 

 

ترم چهار

 

 

نام درس

 

 

جمع واحد

 

 

تئوری

 

 

عملی

 

 

کارآموزی

 

 

ویروس شناسی

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

انگل شناسی و قارچ شناسی

 

 

3.4

 

 

2.5

 

 

0.9

 

 

0

 

 

باکتری شناسی

 

 

3.9

 

 

3

 

 

0.9

 

 

0

 

 

ایمونو پاتولوژی

 

 

0.7

 

 

0.7

 

 

0

 

 

0

 

 

فرآیند آسیب و ترمیم بافتی

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

ادغام (8)- دفاع ميزبان

 

 

0.5

 

 

0

 

 

0.5

 

 

0

 

 

زبان تخصصی 2  

 

 

3

 

 

3

 

 

0

 

 

0

 

 

نوروفيزيوآناتومي

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

رسپتورها و بيماريها در بيوشيمي

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

؟

 

 

تاریخ تحلیلی اسلام

 

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

تفسیر موضوعی قرآن            

 

           

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

جمع کل واحد

19.5

16.5

17.2

14.2

2.3

0

 

 

ترم پنج         

 

 

نام درس

 

 

جمع واحد

 

 

تئوری

 

 

عملی

 

 

کارآموزی

 

 

دستگاه تولید مثل

 

 

1.7

 

 

1.5

 

 

0.2

 

 

0

 

 

بهداشت خانواده و جمعیت شناسی

 

 

1.5

 

 

1.5

 

 

0

 

 

0

 

 

ژنتیک مولکولی و اختلالات ژنتیکی

 

 

1.7

 

 

1.7

 

 

0

 

 

0

 

 

ادغام (9 )- توليدمثل

 

 

0.5

 

 

0

 

 

0.5

 

 

 

دستگاه کلیه و مجاری ادرار

 

 

1.7

 

 

1.6

 

 

0.1

 

 

0

 

 

ادغام (10 )- كليه

 

 

0.5

 

 

0

 

 

0.5

 

 

0

 

 

طبابت مبتنی بر شواهد EBM

 

 

1

 

 

0.75

 

 

0.25

 

 

0

 

 

آناتومي كاربردي

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

نئوپلازي

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

انقلاب اسلامی

 

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

اندیشه اسلامي 2

 

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

جمع کل  واحد

14.6

13.05

1.55

0

 

 

 

ترم شش

 

 

نام درس

 

 

نظري

 

 

عملي

 

 

كارآموزي

 

 

كل

 

 

كار آموزي بهداشت

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

پزشكي قانوني و مسموميتها

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

تاريخ و اخلاق پزشكي

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

آمارپزشكي و روش تحقيق

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

فارماكولوژي عمومي

 

 

1.5

 

 

0.5

 

 

 

 

2

 

 

نشانه شناسي

 

 

1.5

 

 

 

 

2.5

 

 

4

 

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

جمع كل واحد

13

0.5

4.5

18

 

 

 

ترم هفت

 

 

 

نام درس

 

 

تعداد واحد

 

 

نوع واحد

 

 

 

1

 

 

کارآموزی داخلی(1) – گوارش – کلیه

 

 

4

 

 

کارآموزی

 

 

 

2

 

 

فیزیوپاتولوژی گوارش

 

 

3.5

 

 

تئوری- عملی

 

 

3.4 تئوری -0.1عملی

 

 

3

 

 

فیزیوپاتولوژی کلیه

 

 

2.7

 

 

تئوری

 

 

2.64تئوری -0.06 عملی

 

 

4

 

 

کارآموزی قلب

 

 

2

 

 

کارآموزی

 

 

 

5

 

 

فیزیوپاتولوژی  قلب

 

 

2.8

 

 

تئوری

 

 

 

6

 

 

آسیب شناسی بالینی

 

 

1

 

 

تئوری

 

 

 

7

 

 

طبابت مبتنی بر شواهد2

 

 

2

 

 

تئوری

 

 

 

جمع کل

18

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین