منوی اصلی سایت
اعضای کمیته های تخصصی اعتباربخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
حوزه نام کمیته (حوزه)اعضاء کمیته
1
رسالت و اهدافدکترچمن(رئیس کمیته)، دکتر واحدی، دکتر خاکساری، دکتر رحیمی، دکتر سهرابی، دکتر میرزایی(دبیر کمیته)
2
برنامه آموزشیدکتر رحیمی(رئیس کمیته)، دکتر خاکساری، دکتر احمدیان کیا، دکتر صادقیان، دکتر کلاهدوزان، دکتر سهرابی(دبیر کمیته)
3
ارزیابی دانشجودکتر سعیدنیا(رئیس کمیته)، دکتر احمدیان کیا، دکتر غراوی، خانم زروج حسینی، دکتر جعفری ثانی، دکتر رحیمی(دبیر کمیته)
4
دانشجویاندکتر آقایان(رئیس کمیته)، دکتر شایان نیا، خانم صالحیان، خانم گرزین، دکتر نام آور، دکتر سهرابی(دبیر کمیته)
5
هیئت علمیخانم عباسیان(رئیس کمیته)، دکتر گرمابی، دکتر یارمحمدی، دکتر مهدی ابراهیمی، دکتر گلاب پور، دکتر رحیمی(دبیر کمیته)
6
منابع آموزشیدکتر خواستار(رئیس کمیته)، دکتر رحیمی، خانم زروج حسینی، دکتر عامریان، دکتر یکه سادات، دکتر سهرابی(دبیر کمیته)
7
ارزشیابی دورهدکتر میرزایی(رئیس کمیته)، دکتر رحیمی، خانم زروج حسینی، دکتر احمدیان کیا، دکتر سعیدنیا، دکتر سهرابی(دبیر کمیته)
8
مدیریت عالی و اجراییدکتر واحدی(رئیس کمیته)، دکتر خاکساری، دکتر آتشی، دکتر رحیمی، دکتر نام آور، دکتر سهرابی، دکتر میرزایی(دبیر کمیته)
9
بازنگری مستمردکتر واحدی (رئیس کمیته)، دکتر میرزایی، دکتر خاکساری، دکتر رحیمی، خانم زروج حسینی، دکتر سعیدنیا، دکتر سهرابی(دبیر کمیته)
22 جولای 2019 , 09:04
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین